Chống thấm bể – Kênh xả

* GPS® Water stop (Băng cản nước PVC) * GPS® Membrane (Chống thấm 1 thành phần gốc Bitume) * GPS® Epotar FN (Chống thấm gốc hắc ín)